Sosyolojik Aç_dan Bosanma

Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
1263740
 • Produktbeschreibung

  Sosyolojik Aç_dan Bosanma

  Sosyo-kültürel degisimlerin h_zl_ yasand_g_ zaman_m_zda degisimden en fazla etkilenen kurumlar_n bas_nda aile gelmektedir. Bu degisimlerin aile üzerindeki en olumsuz ve dikkat çekici sonuçlar_ndan biri de bosanmad_r. Bu çal_smada 2014 y_l_ TÜ_K verilerine göre 2,30 kaba bosanma h_z_yla Türkiye ortalamas_n_n üzerinde olan ve kaba bosanma h_z_ en yüksek besinci il durumundaki Usak iline ait bosanmalar_n sebepleri ve sonuçlar_ arast_r_lm_st_r. Çal_sma, giris k_sm_ hariç dört bölümden olusmaktad_r. Birinci bölümde aile ve bosanma konusu ele al_nm_s, ikinci bölümde bosanma konusunda yap_lan önemli baz_ çal_smalar_n özetleri verilmistir. Üçüncü bölüm arast_rman_n yöntemi hakk_ndad_r. Dördüncü bölümde ise saha arast_rmas_n_n bulgular_ degerlendirilmistir. Arast_rma verilerine göre, bosanmayla sonuçlanan evliliklerin bir k_sm_nda evlilik öncesi baslayan problemler oldugu görülmüstür. Baz_ evliliklerde ise sonradan baz_ problemler yasanmaya baslam_st_r ki bunlar_n basl_calar_ sunlard_r: Aldatma, siddet, ekonomik sorunlar, ailelerin olumsuz müdahalesi ve psikolojik rahats_zl_klar.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Türkiye Alim Kitaplar
  ISBN / EAN
  9783639813500
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

 • 0 Kundenmeinungen

  Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
  Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.